Regulamin Rady

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA „LGD 7 - KRAINA NOCY I DNI”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy Rady Stowarzyszenia „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” będącego organem decyzyjnym.

2. Terminy i skróty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. LGD7 – Stowarzyszenie „LGD7- Kraina Nocy i Dni”
 2. RS – Rada Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni”
 3. Regulamin –Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
 4. Zarząd –Zarząd Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
 5. Biuro –Biuro Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
 6. WZC–Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
 7. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
 8. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
 9. Operacja – projekt/wniosek do sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z art. 35 ust. 1 litera b rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/201313 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L347 z dnia 20 grudnia 2013 r. str.320 z późn.zm.), ma być realizowana w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
 10. Wnioskodawca – autor, osoba/podmiot ubiegająca się o dofinansowanie na operacje ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z art. 35 ust. 1 litera b rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/201313 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L347 z dnia 20 grudnia 2013 r. str.320 z późn.zm.), ma być realizowana w ramach opracowanej przez stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju
 11. EOW – program komputerowy do Elektronicznej Obsługi Wniosków, wspomagający pracę Rady Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
 12. Granty – operacje zadań zgodnie z art.35 ust3 ustawy w zakresie polityki spójności
 13. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – dokument określający szczegóły przeprowadzania naborów wniosków oraz dokonywania wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR.
 14. Procedura obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych.

§ 2.

1. Rada jest organem decyzyjnym, do kompetencji którego należy wybór operacji zgodnie z rozumieniem art.2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji zgodnie z art.34 ust 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności a w szczególności zapisami art.21 i zapisami LSR.

2. Rada może również:

2.1 opiniować projekt i zmiany LSR opracowane przez Zarząd;

2.2 opiniować inne sprawy wnioskowane przez Zarząd;

2.3 wnioskować do Zarządu, WZC w sprawach dotyczących bieżącej działalności stowarzyszenia oraz realizacji LSR;

2.4 wnioskować do Zarządu o wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie, kryteriach wyboru, procedurach oceny wniosków.

ROZDZIAŁ II

Członkowie Rady Stowarzyszenia.

§ 3.

1. Członkowie RS wybierani są zgodnie z § 17 ust 1 Statutu są przez WZC.

2. Skład RS stanowi 9 Członków w tym 1 Przewodniczący i 1 Wiceprzewodniczący.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków RS w trakcie kadencji, Zarząd niezwłocznie zwołuje WZC w celu odbycia wyborów uzupełniających. RS podczas całego okresu programowania PROW 2014-2020 nie może mieć mniejszych kompetencji niż te podczas pierwszego wyboru w momencie powołania w roku 2015.

4. Członkowie RS spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

5. Członkami RS mogą być przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy.

6. Procentowy udział przedstawicieli sektora publicznego nie może przekraczać 30% ogólnej liczby członków RS, przy czym ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu.

7. RS w swoim składzie ma osobę/y reprezentującą/e przedstawicieli grup defaworyzowanych czyli: kobieta, osoba poniżej 35 roku życia, osoba powyżej 55 roku życia. Przedstawiciel/k grupy defaworyzowanej jest jednocześnie przedstawicielem jednego z sektorów opisanych ust.5.

8. Członkowie Rady powinni:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;

b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;

c) posiadać doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; Wiedza oraz doświadczenie osób wchodzących w skład RS potwierdzone powinny zostać odpowiednimi dokumentami i certyfikatami.

9. Żaden z członków RS nie może być zatrudniony w Biurze oraz nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Do zadań Przewodniczącego należy:

a) przewodniczenie posiedzeniom RS,

b) współpraca z Zarządem, Biurem i WZC,

c) zwoływanie posiedzeń RS za pośrednictwem Biura,

d) prowadzenie posiedzeń.

11. Odwołanie z funkcji członka RS następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c) naruszenia postanowień Statutu,

d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,

e) dokonywania oceny niezgodnej z kryteriami o charakterze powtarzalnym lub w wyniku której następuje konieczność dokonywania powtórnej oceny wniosków.

§ 4.

1. Członkowie RS mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach RS.

2. W przypadku wcześniejszego opuszczenia posiedzenia przez Członka RS wynagrodzenie za to posiedzenie ulega obniżeniu o 50%.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności z posiedzenia RS.

§ 5.

1. Członkowie RS mają obowiązek osobiście oceniać wnioski spływające do Biura w ogłoszonym naborze zgodnie z procedurą wyboru i kryteriami wyboru wniosków, stanowiącymi załącznik do LSR i wniosku o wybór LGD do realizacji LSR oraz do osobistego uczestniczenia w posiedzeniach RS.

2. Wszystkie wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny przez biuro LGD oceniane są przez wszystkich obecnych członków RS podczas posiedzenia RS z uwzględnieniem procedury odwołań członków RS od oceny.

3. Członkowie RS mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu RS.

4. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu RS, członek RS zobowiązany jest do zawiadomienia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro.

5. Za usprawiedliwione przyczyny uniemożliwiające wzięcie przez członka RS udziału w posiedzeniu RS uważa się:

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,

2) podróż służbową,

3) inne prawne lub losowo uzasadnione przeszkody.

ROZDZIAŁ III

Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń RS.

§ 6.

1. Posiedzenia RS są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD7.

2. Posiedzenie RS zwołuje Biuro na wniosek Przewodniczącego, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem.

3. Członkowie RS powinni być w każdy skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia RS najpóźniej 5 dni przed terminem posiedzenia.

4. W okresie 2 dni przed terminem posiedzenia RS jej członkowie mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

5. Członkowie RS mają obowiązek zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

6. Posiedzenia RS są jawne a protokoły z posiedzeń publikowane na stronie internetowej stowarzyszenia.

7. RS podejmuje decyzje o wyborze operacji do finansowania w formie uchwał.

ROZDZIAŁ IV

Posiedzenia Rady.

§ 7.

1. Posiedzenia RS otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

2. Obsługę posiedzeń RS zapewnia Biuro, w tym w szczególności przygotowuje listę/zestawienie złożonych projektów.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego funkcję pełni Wiceprzewodniczący.

4. RS pracuje przy obecności, co najmniej 50% członków z każdego reprezentowanego sektora, co stanowi quorum.

5. RS podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje wcześniejsza data i godzina wpłynięcia wniosku.

6. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom RS.

7. W posiedzeniu RS może uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Przedstawiciel Biura, którym przysługuje głos doradczy.

8. Przewodniczący RS może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności ekspertów.

§ 8.

1. Prawomocność posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności.

2. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia co zostaje odnotowane w protokole.

3. Po stwierdzeniu quorum, Rada dokonuje wyboru protokolanta obrad (sekretarz może pełnić jednocześnie funkcje protokolanta) oraz przyjmuje porządek obrad.

ROZDZIAŁ V

Ocena wniosków przez RS.

§ 9.

1. Ocena operacji pod względem formalnym – zgodności z LSR i Programem oraz merytorycznym – kryteriami szczegółowymi następuje w sposób elektroniczny z wykorzystaniem programu EOW, szczegółowo określona w:

1.1 dla operacji składanych przez podmioty inne niż LGD „Procedurach wyboru i oceny w ramach LSR”,

1.2 dla operacji „grantowych„ w „Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.”

2. Każdy z Członków RS otrzymuje indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z programu EOW.

3. Biuro może przygotować prezentacje projektowe poszczególnych operacji wnioskowanych do przyznania pomocy lub przedstawiać opinie ekspertów zewnętrznych powołanych do opiniowania szczególnych, trudnych przypadków zawartych w operacjach.

ROZDZIAŁ VI

Głosowanie przez RS.

§ 10.

1. W głosowaniu nad wyborem operacji nie bierze udziału członek RS, którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Przed głosowaniem nad wyborem operacji członkowie Rady podpisują deklarację poufności i bezstronności.

2. Przewodniczący RS rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

3. Z mocy prawa wykluczeniu z głosowania nad daną operacją podlegają:

a) osoby składające wniosek;

b) osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą;

c) osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek;

d) osoby, które same zadeklarowały brak bezstronności w ocenie danej operacji.

4. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady.

§ 11.

1. Wszystkie głosowania RS są jawne.

2. Głosowania RS mogą odbywać się w następujących formach:

1) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego,

2) za pomocą kart do oceny operacji, będących elementem systemu obsługiwanego przez EOW.

3. Głosowania RS odbywają się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy Członków RS uprawnionych do głosowania.

§ 12.

1. W przypadku głosowania przez podniesienie ręki Sekretarz posiedzenia oblicza głosy "za", głosy "przeciw" i głosy "wstrzymuję się od głosu", po czym informuje Przewodniczącego o wyniku głosowania.

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

§ 13.

1. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członek RS oddaje głos za pomocą kart oceny operacji, w systemie EOW.

2. Wynik oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zostaje obliczony automatycznie poprzez system EOW, w postaci sumy ocen punktowych wyrażonych na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW" i podzielonej przez liczbę ważnie oddanych głosów.

3. Karta oceny operacji, po wydrukowaniu, musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez członka RS oraz Przewodniczącego.

4. Głos oddany przez członka RS w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli na karcie brakuje wymaganych podpisów.

5. Karty, po wydruku, muszą być podpisane piórem, długopisem lub cienkopisem - w kolorze niebieskim.

6. W przypadku stwierdzenia braków w sposobie wypełnienia karty oceny sekretarz posiedzenia wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do uzupełnienia braków.

7. Jeżeli po dokonaniu uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełniania, podlega ponownemu uzupełnieniu zgodnie z pkt. 2.

8. System EOW dokonuje sprawdzenia czy ocenione operacje mieszczą się w limitach: - wartości wskaźników realizacji operacji określonych w LSR; - posiadanych środków finansowych przeznaczonych przez LGD na dofinansowanie operacji w ramach danego naboru.

9. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje wcześniejsza data i godzina wpływu wniosku.

10. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru generowane są z systemu listy operacji:

 • wybranych oraz niewybranych do finansowania;
 • mieszczących się i nie mieszczących się w wartościach wskaźników realizacji LSR;
 • mieszczących się i nie mieszczących się w limicie środków przeznaczonych przez LGD na dofinansowanie operacji w ramach danego naboru.

11. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

12. Listy te są upubliczniane na stronie internetowej LGD7.

§ 14.

1. Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art.35 ust.1.lit.b rozporządzenia 1303/2013, inny niż LGD ma prawo do wniesienia protestu od rozstrzygnięć RS .

2. Szczegóły dotyczące protestu określa Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( RLKS ).

3. Autokontroli dokonuje Komisja ds. protestów w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

4. Podmiot ubiegający się o wsparcie dla operacji „grantowych” ma prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięć RS, wówczas zastosowanie ma przyjęta przez LGD7 „procedura odwołania” szczegółowo opisana w „Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych .”

§ 15.

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia RS podejmowana jest przez RS decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać:

 1. informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce za- mieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP)
 2. tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku,
 3. kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku
 4. wyniki głosowania oraz decyzję RS w sprawie uznania operacji za zgodne lub niezgodne z LSR,
 5. wyniki głosowania oraz decyzję RS w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru,
 6. informację o miejscu, jakie zajęła oceniana operacja na liście rankingowej,
 7. informację czy operacja mieści się czy nie mieści się w wartościach wskaźników realizacji LSR,
 8. informację czy operacja mieści się, czy nie mieści się w limicie środków przeznaczonych przez LGD na dofinansowanie operacji w ramach danego naboru,
 9. informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.

2. Przewodniczący odczytuje uchwały dotyczące przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych, bez potrzeby ich przegłosowania.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący.

§ 16.

1. Wybór operacji w przypadku awarii Programu EOW:

1) Dokumenty są przygotowywane ręcznie i sygnowane przez Członków RS podczas posiedzeń.

2) Procedura oceny oraz wyboru operacji w zakresie wsparcia operacji w ramach LSR odbywa się tak jak z wykorzystaniem EOW z tym, że wszystkie dokumenty są w wersji papierowej.

ROZDZIAŁ VII

Dokumentacja z posiedzeń Rady.

§ 17.

1. W trakcie posiedzenia RS protokolant posiedzenia sporządza protokół.

2. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z posiedzenia.

3. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:

 1. skład osobowy Rady,
 2. imię i nazwisko Sekretarza posiedzenia,
 3. określenie przedmiotu głosowania,
 4. określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, ilości oddanych głosów ważnych i nieważnych - w odniesieniu do poszczególnych operacji ocenianych podczas posiedzenia,
 5. obliczone wyniki głosowania,
 6. podpisy Przewodniczącego RS i protokolanta posiedzenia.

§ 18.

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów.

2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu.

4. Uchwały podjęte przez RS, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący przekazuje Zarządowi.

§ 19.

1. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim zainteresowanym.

ROZDZIAŁ VIII

Wolne głosy, wnioski i zapytania.

§ 20.

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IX

Inne postanowienia.

§ 21.

1. Uprawnionymi do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są członkowie Rady oraz co najmniej 10 członków LGD7.

2. Wystąpienie o zmianę lokalnych kryteriów wyboru następuje na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia.

3. Zarząd uzgadnia propozycję kryteriów z Urzędem Marszałkowskim.

4. Przyjęte zmiany w zakresie lokalnych kryteriów wyboru przedstawia się członkom na najbliższym WZC.

5. Zmienione lokalne kryteria wyboru zaczynają obowiązywać od kolejnych konkursów ogłaszanych po dniu zatwierdzenia zmian.

§ 22.

1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez WZC.

2. Regulamin jest dostępny w Biurze oraz na stronie internetowej LGD.

Pobierz Redulamin Rady

« POWRÓT