„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ANKIETA EWALUACYJNA – FUNKCJONOWANIE LGD

Szanowni respondenci!
Ankieta niniejsza skierowana jest do osób, które korzystały z usług Stowarzyszenia „LGD 7- Kraina Nocy i Dni” czyli osób (w tym osób reprezentujących instytucje), które były wnioskodawcami (i/lub beneficjentami) w ramach wdrażanych przez LGD programów pomocowych lub/i były uczestnikami szkoleń, spotkań informacyjnych, aktywizacyjnych, imprez organizowanych przez LGD lub/i korzystały z innych form oferowanych przez LGD, tj. np. doradztwo indywidualne, konsultacje dot. wniosków o dofinansowanie. Ankieta ma na celu ocenę funkcjonowania LGD, w tym ocenę ilości i jakości podejmowanych działań, a także potrzeb mieszkańców, które mogą być zaspokojone w przyszłym okresie działania Lokalnej Grupy Działania. Dziękujemy z góry za wypełnienie ankiety.

1. Proszę zaznaczyć w jaki sposób korzystał(-a) Pan/Pani z usług Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „LGD7- Kraina Nocy i Dni” (liczba odpowiedzi dowolna):

2. Jeśli korzystał(-a) Pani/Pan ze szkoleń, spotkań, warsztatów organizowanych przez LGD,
proszę o podanie ich nazw, ewentualnie proszę o podanie czego one dotyczyły:

3. Jeśli korzystał(-a) Pani/Pan ze szkoleń, spotkań, warsztatów organizowanych przez LGD, proszę o dokonanie ich oceny poprzez zaznaczenie jednego pola w każdej z 6 poniższych kategorii (oceny od 1 do 5: 1-niedostateczna; 2-mierna; 3-dostateczna; 4-dobra; 5-bardzo dobra):

- ocena zawartości merytorycznej szkoleń , spotkań, warsztatów (treść - aktualność, przydatność):

- ocena materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas szkoleń, spotkań, warsztatów:

- ocena organizacji szkoleń, spotkań, warsztatów (informacja, nabór, miejsce szkolenia itp.):

- ocena prowadzących szkolenia, spotkania, warsztaty (wiedza, przystępność przekazywania itp.):

- ocena stopnia wzrostu wiedzy w danym obszarze poprzez udział w szkoleniu, spotkaniu, warsztatach:

- ocena stopnia uzyskania nowych umiejętności/kwalifikacji w danym obszarze poprzez udział w szkoleniu, spotkaniu, warsztatach:

4. Czy przeprowadzone szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?

5. Miejsce na uwagi dot. dotychczasowych szkoleń, spotkań, warsztatów organizowanych przez LGD:

6. Jeśli korzystał(-a) Pani/Pan z indywidualnych konsultacji/doradztwa w Biurze LGD, proszę o dokonanie ich oceny poprzez zaznaczenie jednego pola w każdej z 4 poniższych kategorii (oceny od 1 do 5: 1-niedostateczna; 2-mierna; 3-dostateczna; 4-dobra; 5-bardzo dobra):

- ocena merytoryczna pomocy uzyskanej podczas indywidualnych konsultacji/doradztwa w Biurze LGD (adekwatność do problemu, aktualność, przydatność):

- ocena materiałów pomocniczych otrzymanych podczas indywidualnych konsultacji/doradztwa w Biurze LGD (jeśli dotyczy – otrzymane ulotki, wydruki, wzory dokumentów, informacje o źródłach):

- ocena obsługi w Biurze LGD (atmosfera, przyjazność, otwartość na problemy itp.):

- ocena warunków lokalowych Biura LGD do prowadzenia doradztwa/konsultacji indywidualnych:

7. Uwagi dotyczące konsultacji i doradztwa w Biurze LGD, z których Pani/Pan korzystał(-a):

8. Jeśli był(-a) Pan/Pani wnioskodawcą/beneficjentem pomocy finansowej udzielanej w ramach naborów wniosków organizowanych przez LGD, proszę o dokonanie oceny procesu naboru wniosków w LGD poprzez zaznaczenie jednego pola w każdej z 5 poniższych kategorii
(oceny od 1 do 5: 1-niedostateczna; 2-mierna; 3-dostateczna; 4-dobra; 5-bardzo dobra):

- ocena skuteczności informowania o ogłaszanych naborach wniosków (skuteczność informowania, powszechność, dostępność informacji – generalnie: czy informacja była dostępna?):

- ocena jakości informacji o ogłaszanych naborach wniosków (rzeczowość, konkretność – generalnie: czy informacja była wystarczająca?):

- ocena obsługi w Biurze LGD podczas naboru wniosków (atmosfera, przyjazność, otwartość na problemy, gotowość świadczenia pomocy - itp.– w momencie składania wniosków):

- ocena warunków lokalowych Biura LGD do prowadzenia naboru wniosków:

- ocena procedur stosowanych przez LGD podczas naboru wniosków (pisma do wnioskodawców, informacje o wynikach naborów, odwołaniach, dostępność informacji o kryteriach wyboru projektów itp.):

9. Uwagi dot. procedur związanych z naborem wniosków stosowanych w LGD i obsługi w Biurze LGD:

10. Proszę wymienić, z jakiego źródła (jakich źródeł) pozyskał(-a) Pani/Pan informację o naborach wniosków w LGD (jeśli dotyczy)?

11. Jeśli był(-a) Pani/Pan uczestniczką/uczestnikiem imprez organizowanych przez LGD, proszę o podanie nazw tych imprez, ewentualnie proszę o podanie rodzaju, miejsca imprezy:

12. Jeśli był(-a) Pani/Pan uczestniczką/uczestnikiem imprez organizowanych przez LGD, proszę o dokonanie ich oceny poprzez zaznaczenie jednego pola w każdej z 4 poniższych kategorii
(oceny od 1 do 5: 1-niedostateczna; 2-mierna; 3-dostateczna; 4-dobra; 5-bardzo dobra):

- ocena atrakcyjności imprez organizowanych przez LGD (treść, forma, przydatność itp.):

- ocena materiałów promocyjnych otrzymanych podczas imprez (jeśli dotyczy):

- ocena organizacji imprez (informacja o imprezie, miejsce, termin realizacji itp.):

- ocena prowadzących imprezy (konferansjerzy, moderatorzy itp. osoby – jeśli dotyczy):

13. Uwagi dot. imprez organizowanych do tej pory przez LGD:

14. Jak ocenia Pani/Pan stronę internetową LGD? Proszę o dokonanie oceny strony internetowej poprzez zaznaczenie jednego pola w każdej z 3 poniższych kategorii (oceny od 1 do 5: 1-bardzo źle; 2-źle; 3-tak sobie; 4-dobrze; 5-bardzo dobrze):

- ocena merytoryczna zawartości strony (przydatne informacje, aktualność, kompleksowość itp.):

- ocena atrakcyjności strony (grafika, estetyka, interaktywność itp.):

- ocena funkcjonalności strony (dostępność załączników, linków, łatwość odnajdywania treści itp.):

15. Jakie są Pani/Pana oczekiwania co do:
- przyszłych procedur związanych z naborem wniosków stosowanych w LGD (ich zmian)?:

- imprez organizowanych przez LGD ? (co powinno być kontynuowane, a co nie? Nowe pomysły?):

- przyszłych konsultacji indywidualnych i doradztwa w Biurze LGD (wskazane podanie tematów, form pomocy)?

- szkoleń, spotkań, warsztatów jakie mogłaby organizować na swoim terenie LGD? (tematy, formy):

- funkcjonowania strony internetowej LGD (informacji, baz danych itp.)?:

16. Proszę wymienić, jaki kanał informacji stosowany przez LGD w celu informowania o swej działalności (w tym o naborach wniosków) jest wg Pani/Pana najefektywniejszy, a jaki najmniej efektywny?
Najbardziej efektywny:
Najmniej efektywny:

17. W celu dokonania generalnej oceny Pani/Pana ODCZUCIA na temat funkcjonowania LGD, prosimy o uzupełnienie poniższych zdań dowolnymi słowami:
- LGD jest na naszym terenie instytucją (wstaw słowo/słowa)
- Biuro LGD funkcjonuje w sposób (wstaw słowo/słowa)
- Ogólnie odbieram działalność LGD

« POWRÓT