„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

RODO i pliki Cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”). Posługiwanie się terminem RODO jest powszechnie używanym skrótem ww. rozporządzenia. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” w Opatówku w świetle przepisów prawa jest Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że podejmujemy adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne, aby w sposób rzetelny, legalny i transparentny zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Danych jest Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą przy ul. Kościelnej 2, 62-860 Opatówek. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja umowy ramowej NR 00022-6933-UM1510023/15 z 17 maja 2016r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:
• Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane.
• Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
• Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.
• Realizujemy przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.
• Chronimy dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
• Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
• Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego odrębne upoważnienie nadane przez Administratora Danych.

WAŻNE: Ww. prawa podlegają ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa. Każdorazowo realizacja przysługujących Państwu praw będzie poprzedzona analizą formalnoprawną w tym zakresie. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: lgd7@wp.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą przy ul. Kościelnej 2, 62-860 Opatówek. Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki.

ZGODA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jedną z przesłanek, która daje podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o przepisy prawa, a jest działaniem dobrowolnym Administratora Danych, tzn. nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z danej usługi poprosimy Was o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Waszych danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku, ul. Kościelna 2 lub wysłać go pocztą na adres Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni” w Opatówku, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie. W każdym przypadku, w którym Administrator Danych udostępnia dane dla podmiotów zewnętrznych w celu realizacji konkretnej usługi zawierana jest każdorazowo szczegółowa umowa powierzenia danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych, a podmiotem przetwarzającym. Taka umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność Administratora Danych jak i podmiotu przetwarzającego.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/ powierzyć Państwa dane innym podmiotom, np. do wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej: Policja, administracja skarbowa, ZUS, Poczty Polskiej, instytucji związanych z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego lub innych instytucji finansujących projekty realizowane przez Stowarzyszenie “LGD7 – Kraina Nocy i Dni”. Podstawą przekazania/ powierzenia danych są przepisy prawa.

Co to są pliki „cookies”?

Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników serwisów internetowych, usprawniające korzystanie z nich. Takie pliki i informacje w nich zawarte umożliwiają rozpoznawanie użytkownika i odpowiednie spersonalizowanie treści.


Co robią wasze pliki „cookies”?

Pliki cookies jakie stosujemy na naszej stronien pomagają nam w tworzeniu statystyk odwiedzin oraz dają nam informacje w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony. Dzięki temu możemy ulepszać jej strukturę aby mogła być bardziej przyjazna dla użytkowników. Co ważne – statystyki jakie uzyskujemy dzięki plikom cookies są całkowicie anonimowe co znaczy, że nie identyfikujemy użytkowników personalnie.


Czy w plikach „cookies” znajduję się moje dane osobowe?

Nie.


Co zawierają wasze pliki „cookies”?

– informacje statystyczne
– informacje dotyczące schematu kolorystycznego strony oraz wielkości czcionek wybranych przez użytkownika


Czy mam wpływ na to jakie pliki zapisują się na moim komputerze?

TAK – jeśli nie chcesz aby pliki cookie zapisywały się na twoim komputerze wystarczy, że odpowiednio skonfigurujesz swoją przeglądarkę internetową. Pamiętaj, że uniemożliwienie zapisu plikom cookies może poważnie utrudnić korzystanie z tego i innych serwisów w internecie. Pamiętaj, że cookies tworzone są w głównej mierze dla twojej wygody.

« POWRÓT