„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Dokumenty LSR na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) NA LATA 2014-2020 w. 26 zm. 21.11.2023

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW 2023

Rozporządzenie wdrażanie LSR tekst zm. 8.10.2019

STATUT STOWARZYSZENIA LGD7-KRAINA NOCY I DNI

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Oświadczenie wnioskodawcy_2019

Załącznik dodatkowy nr 1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 5 2019

Załącznik dodatkowy nr 1 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 6 2019

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU – DLA BENEFICJENTÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALENIA I ZMIANY KRYTERIÓW – załącznik nr1 do uchwały nr 6II2019WZC z dnia 25 lutego 2019

PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

Zał.8 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

Zał.8 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO — pdf

Zał. 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ GRANTOBIORCĘ ZADANIA

Zał. 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ GRANTOBIORCĘ ZADANIA_pdf

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI – DLA GRANTOBIORCÓW

Zał. 1 do ogłoszenia 1 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Zał. 1 do ogłoszenia 2 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Zał. 1 do ogłoszenia 3 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Rozporządzenie – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY I PRACOWNIKÓW BIURA

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI na 2024 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI na 2023 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2022 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2021 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2020 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI – 2018R.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2016 ROK

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSP./DUŻA INFRASTRUKTURA

Załacznik dodatkowy nr 1 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik dodatkowy nr 1 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŁĄCZNIK DODATKOWY NR 1 DUŻA INFRASTRUKTURA

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

ROZPORZĄDZENIE – WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

UMOWA RAMOWA z 17.05.2016r.

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks nr 2 do umowy ramowej

Aneks nr 3 do umowy ramowej

Aneks nr 4 do umowy ramowej

Aneks nr 5 do umowy ramowej

Aneks nr 6 do umowy ramowej

Aneks nr 7 do umowy ramowej

ANEKS NR 8 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 9 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 10 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 11 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 9 z 21.10.2021 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 13 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 14 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 15 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 16 DO UMOWY RAMOWEJ

« POWRÓT