„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Wnioski do pobrania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała poprawione, bardziej funkcjonalne, elektroniczne wersje formularzy wniosków. Zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych.

Poprawione formularze zostały także zamieszczone na stronie internetowej ARiMR:  www.arimr.gov.pl  oraz  www.prow.umww.pl

Wniosek o płatność  – Podejmowanie działalności gospodarczej – WoP_19.2_P_3z(1)

Wniosek o przyznanie pomocy – Podejmowanie działalności gospodarczej – WoPP_19.2_P_3z(2)

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałanie 19.2,  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 – WoPP_19.2_I_3z(2)

Wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałanie 19.2,  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 – WoP_19.2_I_3z(1)

« POWRÓT