„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DLA STOWARZYSZENIA LGD7

04 listopada, 2021
29 października br., w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” reprezentowane przez Józefa Podłużnego – Prezesa LGD7 podpisało z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego aneksy do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku oraz umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Zmiany w podpisanych umowach dotyczyły podwyższenia wysokości środków finansowych na łączną kwotę: 536 480 euro (w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność o kwotę: 479 000 euro, w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji o kwotę: 57 480 euro).
Dodatkowe środki podwyższające budżet LSR  zostaną skierowane na przedsięwzięcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, o kwotę 167 650 euro, oraz na działanie z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, o kwotę 311 350 euro.

Uzyskane przez LGD dodatkowe wsparcie na realizację operacji w ramach LSR pozwoliło zwiększyć budżet środków przewidzianych na ogłaszane przez lokalną grupę nabory wniosków do kwoty 2 699 000,00 euro.

« POWRÓT