„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Informacja dotycząca aneksów do umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2

14 lutego, 2022

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358), w załączeniu przekazuję opracowane i udostępnione przez ARiMR  wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
  • na operacje grantowe.

Wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:

– wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

– płatność, w przypadku pozostałych operacji.

Ponadto ww. formularze aktualizują i ujednolicają podejście dotyczące postanowień w zakresie korespondencji.

Powyższe wzory aneksów mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Dokumenty zostaną zamieszczone na stronie www.dprow.umww.pl.

 

Z poważaniem

 

Izabela Mroczek

Dyrektor Departamentu

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

 

Aneks_19.2_premie

« POWRÓT