„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

KONSULTACJE SPOŁECZNE HARMONOGRAM SPOTKAŃ

21 listopada, 2015

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy obszaru Stowarzyszenia LGD7, przedstawiciele: JST, ich jednostek organizacyjnych, kościołów, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, działających w obszarze aktywności Stowarzyszenia LGD7 „Kraina Nocy i Dni”. W związku z kończącym się okresem wdrażania LSR Stowarzyszenia LGD7 na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do dyskusji w ramach podsumowania tego okresu. Jednocześnie w ramach rozpoczętych prac nad tworzeniem LSR na lata 2014-2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych z poszczególnych gmin należących do Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” do udziału w pierwszym spotkaniu i współtworzeniu LSR na lata 2014-2020. Pragniemy poznać Państwa opinie i oczekiwania. Każdy głos, wskazujący potrzeby naszego obszaru będzie ważny i pomoże w stworzeniu dokumentu. Stwarza to większe perspektywy i możliwości pozyskania środków unijnych, ale również konieczność rzetelnej pracy nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 będącej faktycznym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców gmin: Koźminek, Opatówek, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin, Ceków –Kolonia, Żelazków, Blizanów oraz Gminy i Miasta Stawiszyn. Istnieje ogromna szansa rozwoju naszego regionu poprzez efektywne korzystanie z dotacji unijnych i dlatego tak ważne jest, by już na etapie opracowywania założeń LSR zostały uwzględnione najważniejsze potrzeby mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Plan włączenia społeczności lokalnej – miejsca i terminy spotkań:

  • 29.07.2015r., godz. 9:00-12:30, sala OSP MALAGA, Koźminek, ul. Kościuszki 13
  • 29.07.2015r., godz. 13:00-16:30, sala GOK, Opatówek, Plac Wolności
  • 30.07.2015r., godz. 9:00-12:30, Stara Gmina w Godzieszach Wielkich, ul. Zadowicka
  • 30.07.2015r., godz. 13:00-16:30, Urząd Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138

I Warsztat strategiczny:

„Co wynika z wdrażania aktualnej LSR? Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Zakres tematyczny spotkania:

1. Przegląd obecnej LSR.

2. Wstępne określenie kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń planowanych w ramach PROW 2014-20.

3. Co stanowi priorytet działania na obszarze LGD w nowym okresie programowania.

4. Analiza SWOT obszaru 5. Rodzaje operacji planowane przez mieszkańców w kolejnych latach działania – jakie wsparcie w ramach LSR jest oczekiwane? 6. Problemy w realizacji operacji w dotychczasowym okresie wdrażania 7. Inne oczekiwania mieszkańców w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez

LGD ZWRÓĆ NAM UWAGĘ NA PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W TWOJEJ OKOLICY, POKAŻ NAM SWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU, MIEJ WPŁYW NA KIERUNEK ZMIAN TWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

« POWRÓT