„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Konsultacje społeczne LSR

28 grudnia, 2021

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR!

Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. Gmin: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, Gminy i Miasta Stawiszyn do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku. Zmiany wprowadzane do treści dokumentu związane są z korektą wskaźników w Planie Działania oraz dokonaniem przesunięć niewykorzystanych środków na przedsięwzięcia ujęte w LSR, na realizację których LGD otrzymało środki dodatkowe w ramach LSR.

Konsultacje społeczne LSR będą prowadzone od dnia 29.12.2021 r. od godz. 10.00 do 03.01.2021 r. do godz. 10.00:

  • za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do biura Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek, od dnia 29.12.2021 r. od godz. 10.00 do 03.01.2021 r. do godz. 10.00;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 03.01.2021r. do godz.10.00; formularze zgłaszanych uwag zatytułowane: KONSULTACJE SPOŁECZNE prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd7krainanocyidni-projekty@wp.pl;
  • uwagi zgłoszone po terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane po uwagę;
  • uwagi mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANYCH UWAG.

Konsultowany dokument dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni” oraz w biurze LGD7. Proponowane zmiany zostały oznaczone kolorową czcionką.

LSR 2014-2020 w. 21 zm. 12.2021 do konsultacji

FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG

« POWRÓT