„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

OSTATNIE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

22 czerwca br. w Koźminku odbyło się ostatnie już z serii dziewięciu spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych na obszarze LGD7, dotyczących nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD: mocnych
i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, dokonano przeglądu obecnej LSR oraz określono wstępne kierunki rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń planowanych w ramach PROW 2023-2027.

Uczestnikami spotkania byli m.in.: przedstawiciele gminy i ich jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy gmin zainteresowani tworzeniem LSR.

Spotkania konsultacyjne współfinansowano ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

Składamy serdeczne podziękowania Gminom członkowskim oraz wszystkim podmiotom, które pomagały w organizacji przeprowadzonych spotkań, a także osobom uczestniczącym
w konsultacjach za ogromne zaangażowanie w opracowaniu założeń do naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

« POWRÓT