„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

PISMO Z MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI – INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

22 maja, 2020

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 maja 2020r., ze szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi zagadnień, stosowania zmienionych przepisów oraz  prawnych rozwiązań systemowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2), w związku z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS-CoV-2, w tym zobowiązania do:

– realizacji operacji w określonym terminie,

– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

– wykonywania działalności gospodarczej,

– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,

– utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji,

– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

– zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji,

– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,

– realizacji zadań w ramach projektu grantowego.

Treść pisma MRiRW

« POWRÓT