„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

PLANOWANIE DZIAŁAŃ Z GRUPAMI INTERESARIUSZY. WARSZTAT W MYCIELINIE

23 listopada, 2015

3 września 2015r. w Urzędzie Gminy w Mycielinie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD7 na lata 2014-2020. Uczestnikami spotkania byli m.in.: przedstawiciele gmin i ich jednostek organizacyjnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, przedstawiciele GOPS-u, gospodarstw agroturystycznych oraz mieszkańcy gmin zainteresowani tworzeniem LSR.

Podczas spotkania przedstawiono nowe założenia inicjatywy LEADER na okres 2014- 2020, poruszono między innymi zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD, tj.: mocnych i słabych stron, co stanowi priorytet działania na obszarze LGD w nowym okresie programowania. Określono także wstępne kierunki rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń planowanych w ramach PROW 2014-20. W trakcie konsultacji poruszono również zagadnienia dotyczące atrakcyjności turystycznej obszaru, bezrobocia- sytuacji związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy, zdiagnozowania obszarów działalności przede wszystkim grup defaworyzowanych, podlegających różnego typu wykluczeniom, określenie powodów tych wykluczeń i sposobu przeciwdziałania im w realizacji w LSR. W tym celu jako przykład dobrej praktyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, potencjału i efektów ich pracy został przedstawiony przez Karola Matczaka z Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.

Spotkanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020.

« POWRÓT