„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO STOWARZYSZENIA “LGD7-KRAINA NOCY I DNI” NA NAJCIEKAWSZĄ STARĄ FOTOGRAFIĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ DAWNE ŻYCIE MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU STOWARZYSZENIA LGD7

23 listopada, 2015

I. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest lokalna grupa działania Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”.

2. Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD7 obejmuje 10 Gmin członkowskich: dziewięć gmin powiatu kaliskiego – Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Opatówek , Żelazków, Lisków, Mycielin, Gmina i Miasto Stawiszyn oraz jedną gminę powiatu ostrowskiego – Sieroszewice.

3. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

II. CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie fotografii oraz umiejętności postrzegania fotografii jako zapisu rzeczywistości.

2. Budzenie postaw szacunku dla źródeł przekazujących wiedzę o tradycjach rodzinnych i regionalnych oraz uwrażliwienie na konieczności ich zachowania.

III. TEMATYKA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przeszukać domowe archiwum, znaleźć stare fotografie dotyczące życia mieszkańców z obszaru LGD7 i dostarczyć je w wyznaczonym terminie do biura Stowarzyszenia.

2. Stara fotografia w niniejszym konkursie to zdjęcia wykonane nie później niż do roku 1975. Można zgłosić większą liczbę zdjęć sprzed 1945 roku.

3. Fotografie konkursowe powinny przedstawiać:

– Obrzędy i uroczystości rodzinne (chrzciny, ślub, wesele, pogrzeb, pierwsza komunia święta itp.)

– Wydarzenia kulturalne i społeczne, uroczystości kościelne itp.

– Zwyczaje oraz codzienne życie mieszkańców (praca na roli i w gospodarstwie, dawne profesje i zawody itp.).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Aby wziąć udział w konkursie należy od dnia 15 grudnia 2014 roku do dnia 9 stycznia 2015 roku nadesłać fotografie (wersja elektroniczna i papierowa) wraz z formularzem zgłoszeniowym podając ich:

a/ imię i nazwisko autora/ właściciela + opis zdjęcia, w tym orientacyjną datę i miejsce, w którym zostało wykonane.

b/miejscowość zamieszkania (gmina)/ telefon kontaktowy, e-mail autora bądź właściciela zdjęcia.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących obszar LGD7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemna zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzonych na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno fotograficy amatorzy, jak i profesjonaliści. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnika konkursu. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.krainanocyidni.pl, w zakładce: O NAS: Dokumenty do pobrania.

« POWRÓT