„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Spotkania konsultacyjne nowej LSR

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”

W dniach 18-19 maja br. przeprowadziliśmy pierwszy cykl spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD, dotyczących opracowania  nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” na lata 2023-2027.

Spotkania odbywały się na terenie czterech gmin członkowskich: Opatówek, Godziesze Wielkie, Żelazków i Blizanów. Kolejne spotkania planowane są w Gminach: Ceków-Kolonia, Stawiszyn, Lisków, Mycielin oraz Koźminek w m-cu czerwcu.

Podczas przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych poruszono przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, dokonano przeglądu obecnej LSR oraz określono wstępne kierunki rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń planowanych w ramach PROW 2023-2027.

Uczestnikami spotkań byli m.in.: przedstawiciele gmin i ich jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy gmin zainteresowani tworzeniem LSR.

Spotkania konsultacyjne współfinansowano ze środków EFRROW  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w przeprowadzonych spotkaniach oraz zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach konsultacyjnych zaplanowanych na obszarze LGD7.

 

« POWRÓT