„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Spotkanie Lokalnych Grup Działania w UMWW

22 grudnia, 2023
       W dniu 20.12.2023 lokalne grupy działania spotkały się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, żeby zapoznać się zobowiązaniami wynikającymi z umowy ramowej w nowym okresie programowania.
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pani Izabela Mroczek, gratulując wyboru wszystkim LGD z Wielkopolski oraz złożyła życzenia świąteczne i noworoczne.
Następnie głos zabrała Pani Anna Jakubowska – Zastępca Dyrektora Departamentu PROW, która omówiła stan realizacji PROW 2014-2020.
Wytyczne szczegółowe dotyczące kosztów zarządzania i animacji finansowanych z EFRROW omówił Pan Robert Krysztofiak – Naczelnik Wydziału Wdrażania i Pomocy Technicznej.
O kosztach zarządzania i animacji finansowanych z EFS+ i EFRR mówiła Pani Sylwia Wójcik – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zobowiązania wynikające z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność omówiła Pani Dyrektor Jakubowska.

« POWRÓT