„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

STOWARZYSZENIE LGD7 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

25 maja, 2016

STOWARZYSZENIE „ LGD 7- KRAINA NOCY I DNI”
z siedzibą ul. T. Kościuszki 7 , 62-840 Koźminek

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA

1.Wymagania konieczne:

a) WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
b) PRZESZKOLENIE Z ZAKRESU PROGRAMU ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH .
c) ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA UNIJNEGO I KRAJOWEGO ODNOŚNIE FUNDUSZY UNIJNYCH
d) BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
e) MINIMUM 2 LETNIE DOŚWIADCZNIE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI

2. Wymagania pożądane:

a) WYKSZTAŁCENIE EKONOMICZNE
b) STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH .
c) PRZESZKOLENIE Z WIEDZY Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH
d) ZNAJOMOŚĆ NA POZIOMIE KOMUNIKACYJNYM JEZYKA ANGIELSKIEGO I/LUB NIEMIECKIEGO
e) ODBYTY STAŻ W INSTYTUCJACH O PODOMBYM KIERUNKU DZIAŁANIA JAK LGD

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia
2. Przygotowywanie dokumentacji dla Rady Stowarzyszenia ( uchwały )
3. Realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR
4. Udzielanie informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ustnych, telefonicznych, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu ,
5. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych z współpracą międzyregionalną i międzynarodową
6. Monitorowanie nowych wytycznych ( rozporządzenia, ustawy) związanych z okresem programowania 2014-2020
7. Przygotowywanie i składanie wniosków o przyznanie pomocy i płatność stowarzyszenia
8. Składanie sprawozdań Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań objętych działalnością stowarzyszenia
9. Realizacja i organizacja spraw bieżących biura LGD
10. Udział w innych pracach wynikających z zadań aktywizacyjno-integracyjnych Stowarzyszenia
11. Stałe monitorowanie osiągania poziomu wskaźników realizacji LSR
12. Stałe monitorowanie poziomu realizacji budżetu LSR :
12.1 Działanie 19.2 (Wdrażanie operacji)
12.2 Działanie 19.4 (Funkcjonowanie lokalnej grupy działania ,nabywanie umiejętności i aktywizacja )
14. Stałe monitorowanie :
14.1 postępu realizacji operacji grantowych na terenie LGD
15. Okresowe spotkania koordynacyjne władz LGD

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub pocztą na adres( o zachowanie terminu świadczy dzień faktycznego wpłynięcia dokumentów do biura)

Stowarzyszenie “LGD 7- Kraina Nocy i Dni”

ul. T. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA

w terminie od 25 maja 2016 r. do dnia 8 czerwca 2016 r

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD .

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm”

kwestionariusz

« POWRÓT