„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ZAKOŃCZYLIŚMY ETAP SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM NOWEJ LSR NA LATA 2014 – 2020

23 listopada, 2015

W miesiącu wrześniu br., w Koźminku zakończyliśmy spotkania konsultacyjne dla mieszkańców dotyczące diagnozy w zakresie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń, a także grup defaworyzowanych i celów, w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD7 na lata 2014 – 2020.

Pierwsze spotkanie, które miało miejsce 10 września, było podsumowaniem wszystkich wcześniejszych szkoleń, warsztatów i prac jakie wyniknęły z dotychczasowych spotkań. Wszystkie wnioski i sugestie uzyskane podczas spotkań zostały uwzględnione w procesie tworzenia nowej LSR. Podczas kolejnego spotkania, które miało miejsce 18 września, wspólnie z uczestnikami podsumowaliśmy licznie złożone arkusze pomysłów. Przedstawione zostały rodzaje operacji planowanych przez mieszkańców, jakie wsparcie w ramach LSR jest oczekiwane w nowym okresie programowania. Został przedstawiony również wstępny podział budżetu w nowej perspektywie finansowej na poszczególne działania. Podczas ostatniego spotkania, tj. 24 września przedstawiliśmy wstępny projekt części LSR-u dotyczącego podsumowania analizy SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru), celów, wskaźników i przedsięwzięć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych. Wyżej wymienione spotkania współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” – PROW 2014-2020.

« POWRÓT