„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH

26 kwietnia, 2016

POSTEPOWANIE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

STOWARZYSZENIE „ LGD 7- KRAINA NOCY I DNI”
z siedzibą ul. T. Kościuszki 7 , 62-840 Koźminek

OGŁASZA POSTEPOWANIE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH

1. Wymagania konieczne:

a) wykształcenie minimum średnie -ekonomiczne

b) praktyczna znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości , finansach publicznych , prawa pracy, ubezpieczeniach społecznych

c) znajomość przepisów prawa unijnego i krajowego odnośnie Funduszy Unijnych;

2. Wymagania pożądane:

a) praktyczna znajomość programów finansowo-księgowych ASSECO WAPRO, pakietu MS Office

b) znajomość co najmniej jednego języka UE- na poziomie komunikatywnym

c) wiedza z zakresu zasad przygotowywania wniosków aplikacyjnych;

d) znajomość przepisów z zakresu:

ustawy o finansach publicznych,
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
ustawy o rachunkowości,
prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, Podatków lokalnych i opłat),
prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
podstaw prawa zamówień publicznych,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie spraw kadrowo-księgowych związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym również rozliczanie i monitoring finansowy realizowanych projektów
aktualizacja Zakładowej Polityki Rachunkowości
prowadzenie księgowości z podziałem na realizowane projekty ,zgodnie z ustawą o rachunkowości
księgowanie dokumentów finansowych
przygotowanie analiz , bilansów , deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby Stowarzyszenia
sporządzanie pism związanych z działalnością finansową Stowarzyszenia
prowadzenie akt pracowniczych i dokumentów pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy
prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich,
sporządzanie planu urlopów pracowników,
koordynacja planowania zastępstw i rozdziału funkcji,
wykonywanie innych zadań związanych z prowadzeniem księgowości na zlecenie przełożonego
dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizowania dokumentów kadrowych oraz finansowych
nadzór nad działalnością finansowa Stowarzyszenia
kontrola kont księgowych
współpraca z bankami,

dodatkowe

przestrzeganie ochrony danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

4. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV)
list motywacyjny
dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
kwestionariusz osobowy
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „LGD 7- Kraina Nocy i Dni”
ul. T. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Księgowy w terminie do dnia 10 maja 2016 r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD .

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.

« POWRÓT