„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR

06 lutego, 2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR!

Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. Gmin: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, Gminy i Miasta Stawiszyn do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2020
z perspektywą do 2023 roku. Zmiany wprowadzane do treści dokumentu dokonywane są w wyniku przeprowadzonego monitoringu
i ewaluacji LSR oraz obejmują przesunięcia wskaźników i oszczędności przypisanych w Planie Działania realizowanym projektom współpracy, a także dokonanie zmian porządkowych w zapisach w Rozdziału I Charakterystyka LGD oraz Rozdziału IX Plan Komunikacji.

Konsultacje społeczne LSR będą prowadzone od dnia 6.02.2023 r. od godz. 15.00 do 9.02.2023 r. do godz. 11.00:

  • za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do biura Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek, od dnia 6.02.2023 r. od godz. 15.00 do 9.02.2023 r. do godz. 11.00;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej od dnia 6.02.2023 r. od godz. 15.00 do 9.02.2023 r. do godz. 11.00; formularze zgłaszanych uwag zatytułowane: KONSULTACJE SPOŁECZNE prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd7krainanocyidni-projekty@wp.pl;
  • uwagi zgłoszone po terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane po uwagę;
  • uwagi mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANYCH UWAG.

Konsultowany dokument dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni” oraz w biurze LGD7. Proponowane zmiany zostały oznaczone kolorową czcionką.

LSR 2014-2020 w. 24 zm. 02.2023 do konsultacji

FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG

« POWRÓT